Đối tác & khách hàng

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

 

I. DỰ ÁN

 

DÒNG DÂN DỤNG 27 – 110 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 112 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 131 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 8.800 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG THƯƠNG MẠI 150 – 550 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 144 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 148 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 48.700 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG CÔNG NGHIỆP 700 – 1650 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 26 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 37 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 29.000 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG CÔNG NGHIỆP NẶNG 1650 – 3300 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 08 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 18 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 30.000 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG CONTINOUS DCC 1000 – 3000 KVA

Hiện nay chúng tôi đang tham gia tư vấn và cung cấp giải pháp cho một số dự án quan trọng. Chúng tôi sẽ công bố sau.

» Xem chi tiết

DÒNG DÂN DỤNG 27 – 110 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 112 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 131 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 8.800 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG THƯƠNG MẠI 150 – 550 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 144 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 148 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 48.700 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG CÔNG NGHIỆP 700 – 1650 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 26 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 37 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 29.000 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG CÔNG NGHIỆP NẶNG 1650 – 3300 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 08 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 18 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 30.000 kVA

» Xem chi tiết

DÒNG CONTINOUS DCC 1000 – 3000 KVA

Hiện nay chúng tôi đang tham gia tư vấn và cung cấp giải pháp cho một số dự án quan trọng. Chúng tôi sẽ công bố sau.

» Xem chi tiết

DÒNG DÂN DỤNG 27 – 110 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 112 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 131 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 8.800 kVA

» Xem chi tiết

 

DÒNG THƯƠNG MẠI 150 – 550 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 144 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 148 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 48.700 kVA

» Xem chi tiết

 

DÒNG CÔNG NGHIỆP 700 – 1650 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 26 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 37 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 29.000 kVA

» Xem chi tiết

 

DÒNG CÔNG NGHIỆP NẶNG 1650 – 3300 KVA

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 08 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 18 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 30.000 kVA

» Xem chi tiết

 

DÒNG CONTINOUS DCC 1000 – 3000 KVA

Hiện nay chúng tôi đang tham gia tư vấn và cung cấp giải pháp cho một số dự án quan trọng. Chúng tôi sẽ công bố sau.

» Xem chi tiết

 

II. KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG