Thử tải & nghiệm thu

THỬ TẢI VÀ NGHIỆM THU

THỬ TẢI VÀ NGHIỆM THU

THỬ TẢI VÀ NGHIỆM THU

 

Mục đích thử tải để kiểm tra công suất máy phát có phù hợp và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thiết bị. Khi tiến hành thử tải, việc cân chỉnh các thông số của máy phát sẽ được thực hiện cho phù hợp với điều kiện họat động thực tế.

 

Có 2 cách để thử tải máy phát điện: thử bằng tải thực tế của dự án hoặc thử bằng tải giả do chúng tôi cung cấp (cho thuê).

– Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh tùy thực tế dự án mà lựa chọn cách thử tải

 

– Kết thúc quá trình sẽ ký nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng

 

– Đào tạo và huấn luyện tận tình nhân viên kỹ thuật của khách hàng để vận hành hệ thống

 

– Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng định kỳ

Có 2 cách để thử tải máy phát điện: thử bằng tải thực tế của dự án hoặc thử bằng tải giả do chúng tôi cung cấp (cho thuê).

– Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh tùy thực tế dự án mà lựa chọn cách thử tải

 

– Kết thúc quá trình sẽ ký nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng

 

– Đào tạo và huấn luyện tận tình nhân viên kỹ thuật của khách hàng để vận hành hệ thống

 

– Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng định kỳ

 

Có 2 cách để thử tải máy phát điện: thử bằng tải thực tế của dự án hoặc thử bằng tải giả do chúng tôi cung cấp (cho thuê).

– Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh tùy thực tế dự án mà lựa chọn cách thử tải

 

– Kết thúc quá trình sẽ ký nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng

 

– Đào tạo và huấn luyện tận tình nhân viên kỹ thuật của khách hàng để vận hành hệ thống

 

– Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng định kỳ